• WAP手机版 保存到桌面加入收藏设为首页
       机械制造

       普通车工技能大赛规则及图纸

       时间:2015-04-01 11:31:15   作者:   来源:   阅读:9244   评论:0
       普车技能大赛目录
       一、操作顶目说明…2
       二、操作顶目图纸…3
       三、操作顶目评分表…8
       四、车工推荐工具清单…11
       五、车工理论知识复习指导大纲…13
       六、应知应会比赛规则……14
       车工决赛操作顶目说明
       一、赛件名称:
          偏心锥度组合件
       二、赛件图样:
       1、组合装配图(见XBQJNDS – C000)
       2、丝杆轴(见XBQJNDS – C001)
       3、偏心锥度(见XBQJNDS – C002)
       4、丝杆盖(见XBQJNDS – C003)
       5、滚花螺钉(见XBQJNDS – C004)
       注意:决赛时,以赛场下发的图纸为准
       三、考核内容:
       (1)考核项目:
       所有考核项目评分(见竞赛项目评分表)
       (2)使用设备:
       CY6140(30台)
       (3)决赛所用棒料由赛场统一发放
       (4)评分说明:
       1、加工项合格得满分,超差扣分按超差量对照评分表内要
       求或等级进行。
       2装配项按评分表内要求评分
       3、评分表内未指定的尺寸和表面粗糙度达不到要求时,按
       表内规定的数值扣分。
       4、未注公差尺寸按IT12级标准加工和检测,超差不得分。         
             
       新北区首届制造业五项技能竞赛车工专业操作技能r核评分表

       姓 名
        
       考 号
        
       开工时间
        
       单 位
        
       停工时间
        
       件号
       序号
       考核项目
       检查结果
       配分
       评分标准
       总成
        
       组装成型
       能( )不能()
       25
       不能完成组装不得分
       1
       157.5±0.2 mm
        
       10
       超差0.05以内扣5分
       2
        mm
        
       15
       超差0.05以内扣5分
       3
        mm
        
       15
       超差0.01以内扣5分
       4
        mm
        
       15
       超差0.01以内扣5分
       5
       0.05
       A
        
       20
       超差不得分
       件1
       6
       Ф mm         Ra1.6
        
       4/2
       超差不得分
       7
       Ф mm        Ra1.6
        
       4/2
       超差不得分
       8
       Ф mm        Ra1.6
        
       4/2
       超差不得分
       9
        mm        Ra3.2
        
       2/2
       超差不得分
       10
       Ф mm        Ra1.6
        
       10/8
       超差不得分
       11
        mm        Ra3.2
        
       2/1
       超差不得分
       12
       40±0.025 mm
        
       4
       超差不得分
       13
       6±0.025 mm
        
       4
       超差不得分
       14
        mm
        
       4
       超差不得分
       15
       Ф0.02
       A-B
        
       8
       超差0.01扣4分
       16
       0.02
        
       8
       超差0.01扣4分
       17
       锥度1:5±4ˊ          Ra1.6
        
       8/3
       超差2ˊ扣4分
       18
       M12螺纹配作间隙不大于0.10 mm
       优,良,中、差
       8
       每降一级扣2分
       19
       Ф29 mm
        
       2
       超差不得分
       20
       26 mm 、 3 mm
        
       4
       超差不得分
       21
       146 mm
        
       2
       超差不得分
       件2
       22
       Ф mm         Ra1.6
        
       8/4
       超差不得分
       23
       Ф mm         Ra1.6
        
       8/4
       超差不得分

       新北区首届制造业五项技能竞赛车工专业操作技能考核评分表(续)

       件号
       序号
       考核项目
       检查结果
       配分
       评分标准
       件2
       24
       Ф mm     Ra1.6
        
       8/4
       超差不得分
       25
       63±0.025 mm
        
       8
       超差不得分
       26
        mm
        
       6
       超差不得分
       27
       锥度1:5配作接触面积大于75%  Ra1.6
       接触面积达:  %
       15/5
       超差不得分
       28
       e=2±0.02 mm
        
       15
       超差0.01扣5分
       29
       0.025
        
       15
       超差0.01扣5分
       件3
       30
       Ф mm       Ra1.6
        
       12/6
       超差不得分
       31
       Ф mm       Ra1.6
        
       12/6
       超差不得分
       32
       Ф mm        Ra1.6
        
       12/6
       超差不得;
       33
       15±0.05 mm
        
       8
       超差不得分
       34
       e=2±0.02 mm
        
       20
       超差0.01扣10分
       35
       5 mm
        
       2
       超差不得分
       36
       1×45°  4处
        
       4
       不符合要求不得分
       37
       0.03
        
       12
       超差0.01扣6分
       件4
       38
       M12—5g6g        Ra1.6
        
       25/10
       超差不得分
       39
       Ф36 mm
        
       10
       超差不得分
       40
       28 mm
        
       10
       超差不得分
       41
       9 mm
        
       10
       超差不得分
       42
       网纹m0.3~0.4
       花纹: 饱满,
       不 满,乱纹
       25
       每降一级扣10分
       43
       5×1.3 mm
        
       4
       不符 要求不得分
       44
       1×45°二处
        
       6
       不符合要求不得分

       新北区首届制造业五项技能竞赛
       车工专业操作技能考核评分记录表
        
       姓 名
        
       考 号
        
       单 位
        
       序 号
       考件名称
       得分
       系数
       实际成绩
       备注
       1
       总成
        
       0.25
        
        
       2
       丝杆轴
        
       0.3
        
        
       3
       偏心锥套
        
       0.2
        
        
       4
       丝杆盖
        
       0.12
        
        
       5
       螺钉
        
       0.08
        
        
       6
       考前准备
        
       0.05
        
        
       7
       实际总分
        
        
        
        
        
       新北区首届制造业五项技能竞赛车工推荐工具清单表
                                              (选手自备)
        
       序号
       名称
       型号与规格
       单位
       数量
       备注
       1
       操作设备
       CY6140型普通车床
       1
        
       2
       检  测  量  具
       外径千分尺0~25mm(0.01)
       1
        
       外径千分尺25~50 mm(0.01)
       1
        
       游标卡尺0~200 mm(0.02)
       1
        
       深度游标卡尺0~200 mm(0.02)
       1
        
       内径百分表18~35 mm(0.01)
       1
        
       万能角度尺0~320°(2′)
       1
        
       公法线千分尺0~25 mm(0.01)
       1
        
       公法线千分尺25~50 mm(0.01)
       1
        
       量针Ф3.108 mm
       1
        
       量针Ф1.009mm
       1
        
       百分表0~10mm
       1
        
       磁性表座
       1
        
       塞尺0.02~1mm
       1
        
       杠杆百分表(0.01)
       1
        
       3
       刀           具
       90o车刀
       自定
        
       45o车刀
       自定
        
       切槽刀  4×20mm
       自定
        
       切断刀  5×30mm
       自定
        
       内孔车刀  Ф20×55
       自定
        
       内孔车刀  Ф20×20
       自定
        
       内孔车刀  Ф28×45
       自定
        
       外三角形螺纹车刀  6mm
       自定
        
       外梯形螺纹车刀P=6 mm、Ψ=13.2o、左
       自定
        
       麻花钻 Ф10.2 mm 、Ф18mm 、Ф28mm
       各1
        
       网纹滚花刀  m=0.3~0.4或P=1.2
       1
        
       中心钻  A3.15mm
       1
        
        
       新北区首届制造业五项技能竞赛车工推荐工具清单表(续)
                                              (选手自备)
        
       序号
       名称
       型号与规;
       单位
       数量
       备注
       4
       辅助夹具
       C型套
       自定
        
       偏心垫片  e=2mm
       自定
        
       鸡心夹头  Ф45 mm
       自定
        
       自车固定顶尖  Ф35×60 mm
       1
        
       5
       通  用  工  具
       活动顶尖  5#莫氏
       1
        
       活动扳手
       自定
        
       螺丝刀(一字)
       自定
        
       三角锉刀
       1
        
       钻夹头Ф1~13mm   5#莫氏
       1
        
       毛刷
       1
        
       铁钩
       1
        
       刀垫
       自定
        
       红丹粉
        
       自定
        
       铜皮
       自定
        
       油枪
       1
        
       6
       备 料
       Ф50×145 mm
       1
        
       Ф50×125 mm
       1
        
       7
       其 它
       计算器等
        
       自定
        
       劳动防护用品
        
       自定
        
        新北区首届制造业五项技能竞赛
       车工理论知识复习指导大纲
       一、命题标准
       本次大赛理论试题依据劳动和社会保障部制定的《国家职业标准》中的车工高级工标准制定。
        
       二、试题范围、比重及类型
       本次技能大赛决赛将根据本工种工艺知识为主,相关知识为辅的原则命题。试题范围和比重是:
       1、本工种工艺知识,占试卷部分的70%。
       2、 机械基础知识,占试卷部分的30%。
       试题类型:试题主要分四个类型,是非题、选择题、计算题和简答题。
        
       三、试题考试时间120分钟,试题以100分为满分。
       四、复习参考资料:《车工技术》(JJJ高级)
       车工参考用书:《车工技能鉴定考核3题库》、《机械基础》(高级工适用)、《机械基础技能鉴定考核试题库》
       注:上述书籍由机械工业职业技能鉴定指导中心编写、机械工业出版社出版。(理论试题将在所在试题库中抽取)
        应知比赛规则
       1、参赛选手提前10分钟进赛场。入3场前,由监考人员查验参赛证、身份证或工作证,经认可后方可进场。
       2、参赛选手应对号入座。入座后将参赛证、身份证或工作证放在桌面右上角,以便监考人员查验。
       3、应知比赛采用笔试闭卷考试方法。试卷由监考人员统一发放,除考试用具外,选手不得3带其它物品进入考场,违反者取消参赛资格。
       4、参赛选手按监考人员在赛前宣布的规定,在试卷指定位置上填写参赛证号码、单位、姓名等,试卷其它位置不得有任何暗示选手身份的记号或符号,否则试卷作废。
       5、参赛选手应自学遵守赛场纪律,服从监考人3指挥。选手应保持肃静,不准吸烟,不准交头接耳、传递纸条、偷看他人试卷,不准进行其它作弊行为,违反者取消参赛资格。
       6、应知比赛过程中有事可向监考人员举手示意,由监考人员负责处理。
       7、正式开赛后迟到30分钟及以上者,一律按自动弃权处理。3赛30分钟后方允许离开赛场,但不得在赛场周围高声谈论、逗留。
       8、应知比赛结束时间一到立即停止答题,将试卷和草稿纸一起放在桌面上。除考试用具外,赛场内的任何物品严禁携带出赛场。
       9、应知比赛结束后,由监考人员在赛场内装订、密封试卷号码、3字后交考务人员。
       10、赛场中除指定的监考人员外,其他人员应佩带大赛组委会制作的工作证件方可进入。
        应会比赛规则
       1、参赛选手提前10分钟进赛场。入赛场前,由监考人员查验参赛证、身份证或工作证,经认可后方可进场。
       2、参赛选手应自备劳动保护用品及辅助工具,进入赛场时,应主动出示所带工具。选手不得携带与比赛有关的预制件进入赛场,违反者取消参赛资格。
       3、参赛选手必须服从监考人员指挥,按“安全操作规程”进行操作。
       4、应会比赛过程中,选手若需休息、饮水、上洗手间,时间计入应会比赛用时。
       5、机器设备出现故障,参赛选手向监考人员举手示意,由监考人员负责处理。修理时间不计入比赛时间,由监考人员计时,向后顺延。
       6、正式开赛后迟到30分钟及以上者,一律按自动弃权处理。开赛30分钟后方允⒗肟赛场,但不得在赛场周围高声谈论、逗留。
       7、应会比赛完毕,选手认真清理赛件后,通知监考人员,由考评员验收。
       8、赛场中除指定的监考人员外,其他人员应佩带大赛组委会制作的工作证件方可进入。允许进入赛场的人员,一律不准与参赛选手交谈,⑾旨嗫技捌渌工作人员营私舞弊,立即清退出赛场。

       标签:普通车工技能大赛图纸  技能大赛  技能大赛图纸  
       相关评论
       免责申明:本网站旨在相互学习交流,是一个完全免费的网站,部分原创作品,欢迎转载,部分内容来自互联网,如果侵犯了您的权利请尽快通知我们。
       Copyright?2008-2019?我爱机械制图网???站长信箱:79075340@qq.com
       宝马棋牌app下载|宝马棋牌官方版地图
       大连娱网棋牌_大连娱网棋牌下载 众乐游棋牌app官网下载_众乐游棋牌app官网下载 渔网棋牌_渔网棋牌app下载 棋牌平台_棋牌平台app官网下载 跑得快棋牌_跑得快棋牌官网_跑得快棋牌手机app 开喜棋牌_开喜棋牌APP下载 上游棋牌_上游棋牌app下载 棋牌游戏提现支付宝_棋牌游戏提现支付宝app官网下载 幸运棋牌|幸运棋牌官网 波克棋牌斗地主_波克棋牌斗地主官网下载 ck棋牌_ck棋牌app官方版下载 零点棋牌_零点棋牌app下载 棋牌下载送20现金_棋牌送彩金 乐淘棋牌官网_乐淘棋牌官网最新版安装 大神棋牌app官网下载 博远棋牌下载-博远棋牌官方版下载 金殿棋牌_金殿棋牌官网_金殿棋牌官网下载正式版 棋牌游戏登录送18_棋牌送彩金 玩钱的棋牌_玩钱的棋牌官网_玩钱的棋牌手机app 乐淘棋牌官网 | 乐淘棋牌app NN棋牌_VIP大厅 必发棋牌app官网 | 必发棋牌app官网下载 天易棋牌下载_天易棋牌下载最新版 qq捕鱼达人赚钱技巧_qq捕鱼达人怎么赚钱 516棋牌游戏中心_516棋牌手机官方版版APP 大赢家棋牌官网—大赢家棋牌平台 七方棋牌app,七方棋牌游戏平台
       268 758 982 123 877 952 305 512 928 782 950 357 751 226 640 999 388 688 124 151 153 400 996 893 623 649 487 623 425
       宝马棋牌app下载|宝马棋牌官方版

        <noframes id="7k35t" ><sup id="xj6ta" ><ruby id="brlok" ></ruby></sup></noframes><cite id="fu04g" ><wbr id="ylnno" ></wbr></cite>

       1. 宝马棋牌app下载|宝马棋牌官方版
       2. 宝马棋牌app下载|宝马棋牌官方版